FAQs

Frequently asked questions

מה מיוחד בנו, מה היתרון התחרותי שלנו ולמה לעבוד איתנו?


המרכז הרפואי מאגד אוכלוסיה של מעל 600,000 מטופלים במעגל ישיר (מבוטחי כללית) ומעל מיליון מטופלים במעגל העקיף (היקף כלל האוכלוסיה באזור). מתכלל מידע מלא על המטופלים מרגע לידתם לאורך חייהם, כאשר מדובר באוכלוסיה מגוונת וגדולה, המתאימה למחקר נרחב.

סורוקה הינו בית חולים על שלישוני – מרכז רפואי מצטיין בישראל, בעל מומחיות בטכנולוגיות ובפרוצדורות מורכבות ומומחיות על שאינן קיימות בבתי חולים סטנדרטיים

לסורוקה חיבור יוצא דופן עם אוניברסיטת בן גוריון – מבנה מיוחד המשלב את האוניברסיטה בבית החולים באופן הדוק – יכולת מחקרית ואקדמית מתקדמת. במרכז הרפואי מכון מחקר גדול, התמחות במחקרי medical device, ומתן מעטפת מחקרית מתאימה
מהם השלבים בעבודה עימנו?


1. זיהוי תחום הפעילות ושידוך לאנשי צוות קליניים + יחידת המחשב שילוו את כל התהליך

2. פיתוח תוכנית עבודה ופרוטוקול פיילוט, כולל פירוט משאבים, יכולות ועלויות

3. חתימת חוזה

4. הגשה להלסינקי וקבלת האישורים

5. ביצוע הפיילוט
מהם השירותים שאנחנו יכולים להציע לכם?


גישה למאגרי מידע רפואיים

פיילוטים בשיתוף מומחים מהארגון

תמיכה בניסויים קליניים
ייעוץ מחקרי - קליני

ייעוץ רגולטורי

בנוסף אנחנו מלווים באופן הדוק של הצוותים הקליניים בבחינת הרעיון ותיקוף לאורך הפיתוח
עם אילו ארגונים נוספים אנחנו מקיימים שיתופי פעולה?


אוניברסיטת בן גוריון

RetirementGuy.org